W ramach Małopolskiego Dnia Uczenia się przygotowaliśmy dla Państwa specjalną niespodziankę: grę miejską „Programuj koncertowo!”.

Do zabawy zapraszamy zespoły, które odważą się podjąć wyzwania informatyczne.

Zapisy

Uwaga! Przed przystąpieniem do zabawy konieczne jest zgłoszenie drużyny u Organizatorów.

Zgłoszenia do Gry przyjmowane są do dnia 11.06.2018 r. godz. 12:00, za pomocą poczty internetowej (pod adresem: kamilkak97@wp.pl).

Przy zgłoszeniu proszę podać:

  1. Imiona, nazwiska i wiek uczestników
  2. Imię i nazwisko opiekuna lub lidera zespołu (w przypadku zespołów pełnoletnich)
  3. Adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego (do korespondencji)

Regulamin konkursu

 

„Programuj koncertowo!”
Data 12.06.2018 r.

§ 1. Organizatorzy
1. Organizatorami gry miejskiej „Programuj koncertowo!” (zwanej dalej „Grą”), rozgrywanej 12.06.2018 r. w Krakowie są studenci II roku informatyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej z siedzibą przy ul. Podchorążych 2 we współpracy z Polskim Towarzystwem Informatycznym, Oddział Małopolski ul. Mickiewicza 30, Kraków.
2. Fundatorem nagród jest Polskie Towarzystwo Informatyczne – Oddział Małopolski.
3. W Grze mogą brać udział uczestnicy Małopolskiego Dnia Uczenia się, którzy zarejestrują swoją drużynę (zwani dalej Uczestnikami).

§ 2. Zasady Gry
1. Gra zostanie przeprowadzona we wtorek, 12.06.2018 r. o godz. 10:00 na terenie miasta Krakowa.
2. Celem Gry jest przejście całej trasy, rozwiązanie wszystkich zadań oraz zebranie artefaktów. Szczegóły realizacji tych celów zostaną podane uczestnikom Gry przed jej rozpoczęciem.
3. W Grze uczestniczą zarejestrowane Zespoły. Warunkiem udziału w Grze jest rejestracja Zespołu liczącego 3-5 osób.
4. Każda z osób uczestniczących w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze. Organizatorzy nie zapewniają dla osób uczestniczących w Grze opieki medycznej. Oprócz tego Uczestnicy powinni zadbać o odpowiedni ubiór sportowy (zwłaszcza buty), a także (w razie niepogody) o odpowiednie akcesoria chroniące przed deszczem. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za bezpieczeństwo Uczestników gry na żadnym z etapów jej trwania.
5. Podczas Gry każdy Zespół musi posiadać sprawnie działający telefon komórkowy, za pośrednictwem którego będzie mógł w sytuacji awaryjnej skontaktować się z Organizatorem.
6. Zgłoszenia do Gry przyjmowane są do dnia 11.06.2018 r. godz. 12:00, za pomocą poczty internetowej (pod adresem: kamilkak97@wp.pl).
7. Gra rozpocznie się 12.06.2018 r. o godz. 10:00 w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorążych 2 (nowy budynek, wejście od ul. Chmiela). Podczas Gry każdy zarejestrowany Zespół otrzyma od Organizatorów Kartę Drużyny. W Grze mogą brać udział wyłącznie zarejestrowane Zespoły, które otrzymały Kartę Drużyny.
Gra kończy się 12.06.2018 o godz. 12:00. Po tym terminie Zespoły zobowiązane są niezwłocznie udać się na metę Gry (Katedra Informatyki AGH, ul. Kawiory 21, Kraków). Podczas Gry Zespoły będą wykonywać zadania, za które będą przyznawane punkty. Każdy Zespół będzie musiał zdobyć artefakt, który dostarczy na metę.
8. Uczestnicy gry, w trakcie jej trwania mogą się poruszać wyłącznie pieszo. W każdym punkcie kontaktowym liczba uczestników w Zespole będzie weryfikowana z liczbą graczy oznaczoną na Karcie. W razie niezgodności Zespół może zostać zdyskwalifikowany.
9. W przypadku naruszenia przez uczestnika Gry lub Zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play, utrudniania gry innym graczom bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym momencie Gry Organizatorzy mają prawo odebrania Zespołowi Karty i wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna.
10. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
11. Poprzez nadesłanie zgłoszenia do udziału w Grze uczestnik wyraża zgodę na: wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz przetwarzanie danych i gromadzenie danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Informatyczne – Oddział Małopolski z siedzibą w Krakowie przy ul. Mickiewicza 30 w celu przeprowadzenia Gry, oraz publikację wyników na stronie www.pti.krakow.pl. (Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

§ 3. Wyłanianie zwycięzców
1. Wygrywa Zespół, który rozwiąże zadania w najszybszym czasie uzyskując najwyższe wyniki oraz zdobędzie artefakty. W sprawach niejasnych decyzja o przyznaniu miejsca należy do Organizatora. Od ostatecznej decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.
2. Ogłoszenie wyników Gry i wręczenie nagród nastąpi 12.06.2018 r. nie później niż o godz. 13:00 na mecie Gry, Katedra Informatyki AGH, ul. Kawiory 21, Kraków.

§ 4. Nagrody
1. Dla Zwycięzców przewidziano nagrodę rzeczową.
§ 5. Postanowienia końcowe
1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej OMP PTI: www.pti.krakow.pl.
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian z regulaminie z ważnych przyczyn.

Podziękowania

Za opracowanie i przeprowadzenie gry dziękujemy studentom informatyki Instytutu Informatyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.


Udostępnij tą wiadomość: