Ogólne zasady przyznawania Patronatów Honorowych Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego

 1. Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Informatycznego, zwany dalej OMP PTI, obejmuje Patronatem Honorowym przedsięwzięcia, w tym w szczególności konferencje, seminaria i konkursy, związane z informatyką oraz jej zastosowaniami, o szczególnym znaczeniu dla regionu lub kraju.
 2. Patronat Honorowy OMP PTI jest wyróżnieniem podkreślającym rangę organizowanego przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego.
 3. Patronat Honorowy OMP PTI obejmuje wyłącznie przedsięwzięcie zindywidualizowane pod względem czasu i miejsca jego przeprowadzenia (w przypadku przedsięwzięć cyklicznych Patronat Honorowy OMP PTI jest przyznawany każdorazowo na jedną edycję).
 4. Z wnioskiem o objęcie Patronatem Honorowym OMP PTI, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu, występuje organizator przedsięwzięcia, nie później niż 21 dni kalendarzowych przez planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia – w przypadku krótszego terminu konieczny jest podpis pod wnioskiem Członka Zarządu OM PTI. Do wniosku organizator powinien dołączyć program przedsięwzięcia, a w przypadku konkursu – jego regulamin. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać w wersji elektronicznej na adres pti(at)pti.krakow.pl.
  –> Pobierz wzór wniosku o patronat
 5. W przypadku przyznania Patronatu Honorowego OMP PTI, organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany do:
  • umieszczenia w materiałach informacyjno – promocyjnych, związanych z przedsięwzięciem, informacji o udzieleniu Patronatu Honorowego OMP PTI oraz przekazania przykładowych materiałów w wersji elektronicznej na adres pti(at)pti.krakow.pl,
  • poinformowania uczestników przedsięwzięcia o Patronacie Honorowym OMP PTI,
  • przekazania informacji o Patronacie Honorowym OMP PTI podczas przekazu medialnego związanego z przedsięwzięciem,
  • przygotowania informacji o przedsięwzięciu do umieszczenia na stronie internetowej OMP PTI przed jego rozpoczęciem oraz jej przesłania jej na adres pti(at)pti.krakow.pl.
 6. W uzasadnionych przypadkach zakres zobowiązań wskazanych w pkt. 5 może zostać zmieniony w oparciu o uzgodnienia między Zarządem OMP PTI a Organizatorem.
 7. Wszystkie materiały graficzne, niezbędne do wypełnienia zobowiązań wynikających z pkt. 5 niniejszych Zasad, znajdują się na stronie OMP PTI (patrz poniżej).
 8. Informacje o objęciu przedsięwzięcia Honorowym OMP PTI lub o odmowie przekazywane są organizatorowi przedsięwzięcia w formie mailowej lub pisemnej na adresy wskazane we wniosku o objęcie Patronatem Honorowym OMP PTI.

 

–> Logotyp OMP PTI w różnych formatach graficznych można pobrać tutaj:  omp-pti-znak-graficzny


Udostępnij tą wiadomość:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.