Aktualności konkursowe

Organizatorzy

Organizatorami Konkursu są Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Małopolski oraz Stowarzyszenie Polonistów z siedzibą przy Wydziale Polonistyki UJ.

Cele konkursu

Konkurs „Moja Szymborska”, zwany dalej Konkursem organizowany jest w związku z ustanowieniem przez Senat RP roku 2023 – Rokiem Wisławy Szymborskiej.

Głównym celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o życiu i twórczości Wisławy Szymborskiej, a także:

 • rozwój kompetencji polonistycznych, w tym językowych i analitycznych – poprzez interpretację głosową tekstu Noblistki oraz prezentację osobistego odczytania sensu wybranego utworu,
 • rozwój wrażliwości literackiej i wyobraźni artystycznej,
 • kształcenie kompetencji cyfrowych i umiejętności pracy zespołowej,
 • rozwijanie umiejętności filmowych, graficznych, fotograficznych i animacji.

Warunki uczestnictwa

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.

W konkursie może wziąć udział każdy uczeń (lub grupa uczniów do 4 osób), który prześle w wyznaczonym terminie pracę samodzielnie przygotowaną i spełniającą kryteria merytoryczne oraz techniczne na jeden z dwóch podanych poniżej tematów:

Temat 1

„Moja Szymborska i jej miejsca”– wykonanie wideoklipu, w którym uczeń (grupa uczniów) recytuje /odczytuje ulubiony wiersz Wisławy Szymborskiej w miejscu, które się z Poetką w jakiś sposób wiąże. W opisie do pracy (formularz Google) należy krótko uzasadnić wybór tego miejsca (2-3 zdania). Nagranie nie może być dłuższe niż 3 min.

Temat 2

„Moja Szymborska” – wykonanie wideoklipu, będącego autorską ilustracją do wybranego wiersza Poetki czytanego/recytowanego przez ucznia (grupę uczniów). Nagranie nie może być dłuższe niż 3 min.

Harmonogram Konkursu

TerminDziałanie
2 października 2023 r.Ogłoszenie Konkursu
16 października 2023 r.- 13 listopada 2023r. godz. 22.00Przesyłanie prac konkursowych
1 grudnia 2023 r.Ogłoszenie wyników
8 grudnia 2023r.Gala konkursowa
Informacja o czasie i miejscu gali zostanie podana na stronach Organizatorów.
Harmonogram konkursu „Moja Szymborska”

Przebieg konkursu i wymagania techniczne

 • Nakręcone filmy, mogą zostać przygotowane i zmontowane w dowolnym narzędziu cyfrowym.
 • Muszą zawierać planszę tytułową oraz planszę zawierającą nazwiska autorów i nazwę szkoły.
 • Do formularza zgłoszenia należy wysłać link do pracy konkursowej umieszczonej w sieci.
 • Film może zostać umieszczony na indywidualnym kanale YouTube lub Vimeo przez dorosłego opiekuna uczestnika.
  lub
  Film może zostać umieszczony na dysku sieciowym (np. dysk Google, OneDrive, Dropbox).

Zgłoszenia do konkursu odbywać się będą elektronicznie poprzez formularz dostępny na stronie PTI i Stowarzyszenia Polonistów. Zgłoszenia udziału mogą dokonać:

 • nauczyciele (opiekunowie merytoryczni)
 • rodzice (w przypadku uczniów niepełnoletnich)
 • sami uczniowie.

Zgłoszenia w przypadku zespołów dokonuje jedna osoba.

Wymagania ze względu na prawa autorskie

W Konkursie, podczas jego realizacji, uczestników oraz organizatorów obowiązuje przestrzeganie zapisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83 z późn. zmianami).

Każdy z członków Zespołu, podpisując zgłoszenie do Konkursu jest świadomy, że jego i ich wspólna praca ma być oryginalna i nie naruszająca praw autorskich i majątkowych innych osób lub podmiotów.

Zespół przekazując pracę do oceny Jury równocześnie udziela Organizatorom licencji na przechowywanie materiałów z nią związanych oraz wykorzystywanie ich w celach związanych z ich oceną i promocją Konkursu w materiałach Organizatorów oraz w mediach elektronicznych i papierowych.

W przypadku korzystania z cudzych utworów lub posiadania majątkowych praw autorskich wspólnie z innymi podmiotami członek Zespołu oraz Zespół oświadczają, że nabył prawa majątkowe do tych utworów co najmniej w postaci licencji dotyczącej tej pracy, łącznie z prawem do jej przeniesienia zgodnie z ust. 6.3.

Członkowie Zespołu oraz Zespół jako całość zachowują prawa autorskie i majątkowe do całej pracy i związanych z nią materiałów i programów, przedstawionej w Konkursie.

Ochrona danych osobowych

Przy wysyłaniu pracy wszyscy autorzy pracy wyrazić będą musieli przesłać zgodę na udział w konkursie wraz z klauzulą Informacyjną dla uczestników konkursu/opiekunów prawnych uczestników stanowiącą załącznik do regulaminu.

Kryteria oceny

 1. Oryginalność koncepcji
 2. Zgodność z tematem
 3. Poprawność językowa
 4. Poziom artystyczny
 5. Poprawność techniczna

Nagrody

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach – szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.

Jury zastrzega sobie prawo do poproszenia o przesłanie nagrania w formie pliku.

Organizatorzy przewidują dyplomy i nagrody rzeczowe dla laureatów i ich opiekunów merytorycznych, a także prezentację nagrodzonych prac w formie kolekcji Wakelet.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.

Ważne linki i dodatkowe materiały


Udostępnij tą wiadomość: