W związku z licznymi zapytaniami od uczestników szkoleń komputerowych zgodnych z ECDL, którzy na zakończenie otrzymują tzw. „certyfikaty” ECCC, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Krajowego Operatora ECDL oświadcza, że:

 1. ECCC nie jest wersją ECDL (w szczególności, nie jest polską wersją ECDL).
 2. PTI nadzoruje i rekomenduje certyfikację ECDL, której rzetelność, wysoką jakość i prawdziwość gwarantuje.
 3. PTI zwraca uwagę na możliwość wprowadzania w błąd uczestników szkoleń z powodu:
  – dużego podobieństwa nazwy – zarówno skróconej jak i pełnej – ECDL versus ECCC, Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych versus Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych,
  – podobieństwa nazwy jednostki certyfikującej (Fundacja ECDL w Dublinie versus Fundacja ECCC w Lublinie),
  – analogicznych nazw modułów,
  – pozornego podobieństwa systemu egzaminacyjnego.
 4. „Certyfikaty” ECCC nie mogą być traktowane jako równoważne ECDL, ponieważ:
  Sylabusy ECDL opisują w sposób bardzo dokładny i szczegółowy zakresy wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, potrzebnych do zdobycia określonych rodzajów kwalifikacji (certyfikatów), nie pozostawiający żadnych wątpliwości czy niejasności w tym zakresie – w przeciwieństwie do opisów sylabusów ECCC, w których zakres wiedzy określony jest bardzo lakonicznie i ogólnikowo, pozostawiając ogromny margines dowolności w rozumieniu wymagań egzaminacyjnych i w realizacji szkoleń (a co za tym idzie, w ich jakości).
  – Certyfikaty ECDL są wydawane w 148 krajach na świecie (poza Europą jako ICDL – International Computer Driving Licence). ECCC działa jedynie w Polsce. Informacja (do niedawana publikowana na stronach ECCC) o istnieniu „europejskiej” Fundacji ECCC w Brukseli, której Fundacja ECCC w Lublinie miałaby być „polskim operatorem”, była nieprawdziwa.
  – Certyfikaty ECDL zdobywane są na całym świecie według jednolitych wymagań, określających minimum posiadanych umiejętności (75% możliwych do uzyskania punktów) pozwalających na zdanie egzaminu; egzaminy ECCC nie posiadają minimalnego progu (wydawane są wszystkim, którzy tylko rozpoczną test), przez co nie stanowią jednoznacznego poświadczenia kompetencji i potwierdzenia efektów kształcenia uczestników szkoleń.
  – Fundacja ECDL wdrożyła System Zarządzania Jakością, bazujący na normie ISO 9001: 2008, stale aktualizuje Standardy Zapewniania Jakości i audytuje swoich partnerów, ECDL jako wzorzec potwierdzania kwalifikacji znalazł się z zaleceniach Instytucji Zarządzającej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (poddziałanie 9.6.2) – „W przypadku realizacji projektu w obszarach umiejętności ICT, zakres wsparcia obejmuje kursy i/lub szkolenia kończące się certyfikatem potwierdzającym zdobycie przez uczestników projektu kompetencji określonych dla różnych poziomów European Computer Driving Licence (ECDL)”.

Zarząd Główny PTI został upoważniony przez Prezesa Fundacji ECDL Pana Damiena O’Sullivan do zaprezentowania jego stanowiska w tej sprawie. Oświadcza on, że jedyną wiarygodną metodą weryfikacji kompetencji określonych dla różnych poziomów Programów Certyfikacyjnych ECDL, opisanych w sylabusach ECDL, są egzaminy ECDL, zdawane w centrach egzaminacyjnych ECDL, akredytowanych przez narodowych operatorów ECDL. Przypomina on także, że użycie standardów ECDL z certyfikatami, które nie były aprobowane przez Fundację ECDL jest złamaniem praw własności intelektualnej do koncepcji i znaku ECDL, które należą do Fundacji ECDL. Nieuprawnione jest więc używanie nazwy ECDL (np. „zgodny z sylabusem ECDL”) przy jakichkolwiek innych koncepcjach, (jak np. ECCC).


ecdl


Udostępnij tą wiadomość: