Koleżanki i Koledzy,

Wypełniając statutowy obowiązek oraz uwzględniając uchwały ZG PTI, Zarząd Oddziału Małopolskiego PTI w dniu 28.01.2014 podjął uchwałę o zwołaniu:

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU MAŁOPOLSKIEGO PTI
na dzień 27.03.2014 (czwartek)
o godzinie 17.30 w pierwszy terminie i 17.45 w terminie drugim,
w lokalu Klubu Profesora AGH (tradycyjnie)
Kraków, Al. Mickiewicza 30
AGH pawilon A0 – niski parter.

Walne Zgromadzenie Członków naszego Oddziału to oprócz okazji do spotkania, także obowiązek realizacji planu obrad realizującego statutowe powinności tego Ciała będącego najwyższą władzą naszego Oddziału.

Tegoroczne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału ma charakter :

• sprawozdawczo-wyborczy władz Oddziału (Prezes, Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński) oraz
• wyborczy – delegatów na XI Zjazd Delegatów PTI, który decyzją uchwały ZG PTI z dnia 14.12.2013 odbędzie się w Warszawie w dniu 14.06.2014 (sobota).

Do niniejszego gorącego zaproszenia kierowanego do wszystkich Członków naszego Małopolskiego Oddziału PTI dołączony jest proponowany porządek obrad.

Ponieważ Walne Zgromadzenie Członków Oddziału powinno w jednych z pierwszych punktów programu obrad przyjąć oprócz Porządku Obrad także Regulamin Obrad oraz Regulamin Wyborów, dla umożliwienia wcześniejszego zapoznania się z projektami tych dokumentów:

Z satysfakcją pragnę też zaprosić wszystkich na stronę internetową naszego Oddziału, na której w okresie przed naszym Walnym oraz przed XI Zjazdem PTI postaramy się umieszczać informacje i materiały dotyczące tych ważnych dla życia Towarzystwa wydarzeń.

Z uwagi na bogaty program obrad oraz przewidywane elementy spotkania towarzyskiego połączone z poczęstunkiem, przewidujemy, że spotkanie może potrwać około 3 godziny.

W imieniu Zarządu OMP PTI serdecznie zapraszam na obrady wszystkich Członków Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Marek Valenta
/prezes OMP PTI/

Uwaga: Podczas spotkania będzie możliwość bezpośredniego opłacenia składek członkowskich za rok 2014, których statutowy termin uregulowania upływa 31 marca br.


Udostępnij tą wiadomość: