Zarząd Główny PTI podczas posiedzenia 27 listopada podjął uchwałę wprowadzającą nowe zasady w określaniu wysokości składek członkowskich i opłaty wpisowej za 2022 rok.

WYSOKOŚĆ OPŁAT

  • dla osób w wieku do 20 lat: 0 zł wpisowe, 20 zł składka członkowska;
  • dla osób w wieku od 21 do 26 lat: 20 zł wpisowe, 20 zł składka członkowska;
  • dla osób w wieku od 27 do 59 lat: 20 zł wpisowe, 80 zł składka członkowska;
  • dla osób w wieku od 60 do 75 lat: 20 zł wpisowe, 20 zł składka członkowska;
  • dla osób w wieku powyżej 75 lat: 20 zł wpisowe, 0 zł składka członkowska w przypadku co najmniej 10 lat stażu w PTI i braku bieżących zaległości w opłacaniu składek lub 20 zł w pozostałych przypadkach

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT

Terminem wpłaty składki za dany rok jest 31 marca tego roku, a dla członków nowoprzyjętych dwa miesiące od daty podjęcia przez Zarząd Oddziału uchwały o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych, natomiast terminem wpłaty wpisowego jest termin wpłaty pierwszej składki członkowskiej.

UMORZENIE LUB ZMNIEJSZENIE OPŁAT

Zarząd Główny PTI na podstawie §22 ust. 6 punkt t) Statutu PTI przekazuje kompetencje Zarządom Oddziałów PTI do jednorazowego w okresie jednego roku obniżenia lub umorzenia w całości składki członkowskiej w przypadku:

  • wystąpienia sytuacji losowej członka PTI, która uniemożliwia lub w sposób istotny utrudnia mu jej opłacenie, jak np. choroba, utrata dochodów, itp.
  • kiedy Członek PTI w sposób istotny zasłużył się dla PTI, wykazuje się wieloletnim okresem członkostwa, w którym regularnie opłacał składki członkowskie i na skutek podeszłego wieku jego aktywność w PTI jest obecnie niewielka.

Zarządy Oddziałów mogą wnioskować do Zarządu Głównego PTI o obniżenie lub umorzenie w całości składki członkowskiej z powodów wyżej wymienionych w dłuższym okresie niż jeden rok. Decyzja o obniżeniu lub umorzeniu składki w tym przypadku jest kompetencją Zarządu Głównego PTI.

SKŁADKA CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO

Minimalna składka członka wspierającego na rok 2022 wynosi 2000,- zł netto (25 razy składka członkowska pełna).

Uchwała zawierająca ww. zapisy dostępna jest pod adresem: https://portal.pti.org.pl/wp-content/uploads/2021/12/U-ZG-053-XIV-20_z_2021-11-27_-ws.-_skladek-czlonkowskich-i-wpisowego_2022.pdf


Udostępnij tą wiadomość: