Zanim zostaną udostępnione dokumenty Zjazdu: Statut i uchwały, przedstawiam krótką informację o tym, jak pracował i co wypracował Zjazd po rzetelnej dyskusji.

W Zjeździe uczestniczyło 73 delegatów, co dawało nam prawo do dokonywania zmian w Statucie PTI (większością 2/3 głosów) i podejmowania uchwał (zwykłą większością).

Zjazd obradował pod przewodnictwem, wybranego na wniosek Prezesa PTI Wiesława Paluszyńskiego, Prezydium w składzie: koledzy Marian Bubak – przewodniczący, Wojciech Kiedrowski – zastępca przewodniczącego i Kajetan Wojsyk – sekretarz.

Komisją Mandatowo-Skrutacyjną powołaną przez Zjazd kierowała koleżanka Beata Ostrowska, a w jej skład zostali wybrani także: Tomasz Szatkowski, Ewa Szpunar-Huk, Janusz Pec, Jacek Kaczor. Komisja ta przeprowadziła niezwykle sprawnie 4 głosowania tajne i 18 głosowań jawnych.

Zjazd Nadzwyczajny, w głosowaniach tajnych, nadał tytuł Członka Honorowego PTI kolegom: Januszowi Dorożyńskiemu, Januszowi Kacprzykowi, Włodzimierzowi Marcińskiemu i Tadeuszowi Syryjczykowi. Członkostwo honorowe PTI jest przyznawane osobom z wybitnym dorobkiem na rzecz rozwoju Informatyki i PTI (lista Członków Honorowych naszego Towarzystwa jest dostępna pod adresem https://portal.pti.org.pl/spolecznosc/czlonkowie-honorowi/.)

W powołanej przez Zjazd Komisji Uchwał i Wniosków pracowali koledzy: Tadeusz Syryjczyk – jako przewodniczący, Mariusz Tomaka – jako wiceprzewodniczący, Tomasz Kulisiewicz – w roli sekretarza oraz Rafał Kołodziejczyk i Marcin Paprzycki jako członkowie. Komisja Uchwał i Wniosków – we współpracy z zespołem statutowym, reprezentowanym przez jej przewodniczącego, kol. Wojciecha Kiedrowskiego –przygotowała i przedstawiła pod głosowanie 17 wniosków, z czego 12 dotyczyło szczegółowych zmian w Statucie PTI, a 5 – uchwał.

Najważniejsze zmiany w Statucie PTI to:

obniżenie wieku wstępowania do PTI do 16 roku,
zrezygnowanie z konieczności posiadania rekomendacji przy wstępowaniu do PTI,
wprowadzenie kategorii „sympatycy” PTI,
zwiększenie kompetencji Prezesa PTI w odniesieniu do zawieszania oddziałów PTI.
Zjazd przyjął uchwały:

O przyjęciu jednolitego tekstu Statutu PTI
Dotyczącą struktur wirtualnych w PTI o treści: „Zjazd zobowiązuje Zarząd Główny PTI do rozwijania w ramach określonych w Statucie PTI struktur wirtualnych zajmujących się określonymi kierunkami działań Towarzystwa”,
O kolejnych edycjach konkursu GEEK o treści: „Zważywszy na to, że konkurs GEEK jest inicjatywą ogólnopolską zobowiązuje się wszystkie Oddziały PTI do aktywnego włączania się do promowania i realizacji kolejnych edycji konkursu poprzez wyznaczenie w Oddziałach PTI osób (zespołów) odpowiedzialnych za konkurs GEEK”
W sprawie nauki w odniesieniu do informatyki, w odpowiedzi na wyzwania przyspieszającego postępu naukowego i technologicznego, powszechnego wkraczanie technologii informacyjnych w działalność naukową, społeczną i związanych z tym interakcji; uchwała ta dotyczy następujących aspektów: tworzenie potencjału do odpowiedzi na wyzwania zmieniającego się świata, kadry, edukacja społeczeństwam społeczna odpowiedzialność informatyków,
Manifest PTI określający 5 filarów – fundamentalnych wyznaczników naszej działalności: informatyczna edukacja społeczeństwa, certyfikacja wiedzy eksperckiej, wsparcie legislacji w obszarze informatyki, wiedza ekspercka, rozwój zawodowy członków Towarzystwa.

Pełne wersje nowego Statutu i przyjętych przez Zjazd uchwał pojawią się wkrótce na stronie ZG PTI.

Serdeczne podziękowania należą się kol. Prezesowi PTI, Zarządowi Głównemu PTI, Komisji Statutowej oraz pracownikom Biura PTI za przygotowanie Zjazdu oraz wysiłek włożony w jego organizację i sprawne przeprowadzenie.


Udostępnij tą wiadomość: